Par plānotajām tāmēm un apsaimniekošanas maksu

Datums: 04 Novembris 2014 Kategorija: Iedzīvotājiem Lasīts 2001 reizes Pēdējo reizi rediģēts 04 Novembris 2014

Patlaban lielākā daļa iedzīvotāju jau ir saņēmuši un iespējams iepazinošies ar savu māju plānotajām tāmēm nākamajam 2015.gadam. Vēršam uzmanību, ka būtībā apsaimniekošanas maksa mājām nav paaugstināta, lielai daļai māju apsaimniekošanas maksa ir pat pazeminājusies. Lai mājas uzturētu atbilstoši normatīvo aktu prasībām - tiek veidots finanšu līdzekļu uzkrājums remontdarbiem.

Apsaimniekošanas tāmēs  jāpievērš uzmanība 2.5. punktam „Plānotie un kārtējie remontdarbi”, kā arī 7.punktam (ja tāds ir iekļauts) „Līdzekļu summa pārtēriņa dzēšanai un/vai uzkrājuma veidošanai”.

Tāmes 2.5. punktā ir iekļautas nepieciešamo remontu darbu izmaksas, kas atspoguļotas remontdarbu apkopojumā (3.pielikums atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.1014). Tāpat vēršam uzmanību, ka vairākām daudzdzīvokļu mājām ir plānots veikt tehnisko apsekošanu un energoauditu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.907.

Tehniskās apsekošanas izmaksas ir iekļautas plānotās tāmes 2.4.punktā „Mājas konstruktīvie elementi”, savukārt energoaudita veikšana ir iekļauta 2.2.punktā „Siltumapgādes sistēma”.  Gadījumā, ja dzīvokļa īpašniekam interesē vai viņa mājai ir paredzēts veikt tehnisko apsekošanu un energoauditu, kā arī to orientējošās izmaksas – interesējaties pie namu pārvaldnieces.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1014, 12.punktu 30 darbdienu laikā pēc  minētā paziņojuma vai tāmju saņemšanas dzīvokļu īpašnieki dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņem lēmumu par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu nākamajam kalendāra gadam, kā arī par dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu plāna apstiprināšanu nākamajiem periodiem.

Savukārt, ja dzīvokļu īpašnieki augstāk minēto noteikumu 12.punktā minētajā termiņā nav sasaukuši kopsapulci un nolēmuši apstiprināt dzīvojamai mājai aprēķināto pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam, dzīvojamās mājas pārvaldnieka aprēķinātā maksa nākamajam kalendāra gadam stājas spēkā ar 1.janvāri vai ar citu pārvaldnieka noteiktu termiņu.

Kopīpašumu pārvaldīt nav vienkārši. Latvijas Republikas (LR) tiesību aktos ir noteikti īpašnieka pienākumi. Tomēr dzīvokļu īpašnieki ir tik dažādi gan izglītības līmeņa, gan sociālā stāvokļa, gan finansiālo iespēju ziņā un viņiem ir tik atšķirīga attieksme pret noteiktajiem pienākumiem un pret māju kā kopīpašumu. Dzīvokļu īpašniekiem nepieciešams palielināt izpratni par sava īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kā arī par iespējām katras mājas iedzīvotājiem izvēlēties vispiemērotāko un visatbilstošāko īpašuma pārvaldīšanas formu.

„Ciemats” SIA Namu pārvaldniece Daiga Vītola